English
Kullanıcı Adı     Şifre     Üye ol Şifremi Unuttum! Aktivasyon Kodumu Kaybettim!
 
 
SERMAYE VE PAYLAR

ESKİ METİN
Madde 7- Bankanın Ana Sermayesi:

A) Banka, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.8.1999 tarih ve 83/1049 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir.  Bankanın kayıtlı sermayesi 7.000.000.000.-YTL ve çıkarılmış sermayesi ise 1.200.000.000.-YTL’dir.

B) Bankanın çıkarılmış sermayesi, herbiri 1.-YKr itibari değerli 120.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 206 adedi hamiline, geri kalan 119,999,999,794 adet pay ise ada yazılı pay senetlerine bağlanmıştır.

Çıkarılmış sermaye tutarı olan 1.200.000.000.-YTL’nin tamamı ödenmiş olup, karşılığında XVII. tertip hisse senetleri ihraç edilmiştir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu nominal değerin üstünde hisse ve hisse senedi çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da yetkilidir.

Ada yazılı hale dönüştürülmemiş olan 206 adet hamiline yazılı hisse senetleri hamilleri temettü hariç hiçbir ortaklık hakkından yararlanamaz. Bu paylara ait temettü haricindeki ortaklık hakları, bu payların ada yazılı hale getirilmesine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır.

YENİ METİN
Madde 7- Bankanın Ana Sermayesi:

A) Banka, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.8.1999 tarih ve 83/1049 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir.  Bankanın kayıtlı sermayesi 7.000.000.000.-TL ve çıkarılmış sermayesi ise 4.200.000.000.-TL’dir.

B) Bankanın çıkarılmış sermayesi, herbiri 1.-Kr itibari değerli 420.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 184 adedi hamiline, geri kalan 419.999.999.816 adet pay ise ada yazılıdır.

Çıkarılmış sermaye tutarı olan 4.200.000.000.-TL’nin tamamı ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu’nun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu nominal değerin üstünde pay çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Ada yazılı hale dönüştürülmemiş olan 184 adet hamiline yazılı payların hamilleri temettü hariç hiçbir ortaklık hakkından yararlanamaz. Bu paylara ait temettü haricindeki ortaklık hakları, bu payların ada yazılı hale getirilmesine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır.

 
PAY SENETLERİNİN ÇIKARILABİLME ŞARTLARI

ESKİ METİN
Madde 9- Banka tarafından ihraç edilecek pay senetleri Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar Kanunu’nun, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ve diğer mevzuatın bu konuya ilişkin hükümleri uyarınca çıkarılır.

YENİ METİN
Madde 9- Banka tarafından ihraç edilecek paylar Türk Ticaret Kanunu ile Bankacılık Kanunu’nun, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ve diğer mevzuatın bu konuya ilişkin hükümleri uyarınca çıkarılır.

 
KâR PAYI KUPONLARI

ESKİ METİN
Madde 10- Pay senetlerinin kâr payı kuponları hamiline yazılı olup kâr payları kuponu ibraz ve teslim edene ödenir.

YENİ METİN
Madde 10- Banka paylarına ilişkin kâr payları Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde ödenecektir

 
BEDELLERİ ÖDENMEYEN PAY SENETLERİNİN SATILMASI

ESKİ METİN
Madde 12- Pay bedellerinin ödenmesi için kararlaştırılan süreden sonra bir ay geçmesine rağmen ödeme yapılmazsa, Banka borçlu pay sahiplerine karşı haiz olduğu haklar saklı kalmak kaydıyla bedeli ödenmeyen pay senetlerini satabilir.

Satış, Banka merkezindeki Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsasında yapılır. Lüzum görüldüğü taktirde Yönetim Kurulunca satış günü ve yeri ilan edilir. Bu suretle satılan pay senetleri iptal edilerek aynı numaraları taşıyan yeni pay senetleri alıcısına verilir. Satış bedelinden, pay bedeli ve satış gününe kadar işleyen faiz ile tüm masraflar düşüldükten sonra kalan kısım eski pay sahibine ödenir. Satış bedeli borcu kapatmazsa kalan kısım eski pay sahibinden istenir.

YENİ METİN
Madde 12- Pay bedellerinin ödenmesi için kararlaştırılan süreden sonra bir ay geçmesine rağmen ödeme yapılmazsa, Banka borçlu pay sahiplerine karşı haiz olduğu haklar saklı kalmak kaydıyla bedeli ödenmeyen payları satabilir.

Satış, Banka merkezindeki Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsasında yapılır. Lüzum görüldüğü taktirde Yönetim Kurulunca satış günü ve yeri ilan edilir. Bu suretle yapılan işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri esas alınır.

 
PAY SENETLERİNİN SATIŞ VE DEVRİ

ESKİ METİN
Madde 14- Pay senetlerinin satış ve devri senedin devralan adına cirosu ve teslimi ile olur. Şu kadar ki satış ve devir Bankaya karşı Yönetim Kurulunun kararı ile devrin pay defterine kaydı sonucunda üküm ifade eder. Yönetim Kurulu devri hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeyebilir.

YENİ METİN
Madde 14- Payların satış ve devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Şu kadar ki satış ve devir Bankaya karşı Yönetim Kurulunun kararı ile devrin pay defterine kaydı sonucunda hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu devri hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeyebilir.

 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

ESKİ METİN
Madde 49- Bu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanunu hükümleri uygulanır.

YENİ METİN
Madde 49- Bu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 
GEÇİCİ MADDE

ESKİ METİN
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hisse senetlerinin asgari 500.-TL. olacağını tasrih etmiş olmakla beraber meskur kanunun mer’iyet ve tatbik şekli hakkındaki 6763 sayılı kanun 100.-TL.lık bulunan eski hisse senetlerinin muhafazasına imkan vermektedir. Böyle olmakla beraber sermaye arttırıldıktan sonra çıkacak hisse senetleri beşer yüz liralık olacağından 100.-TL.lık eski hisse senedi sahipleri Bankaya müracaat ederek 500.-TL.lık veya misli miktarda hisse senetleri tevdi ettikleri takdirde bu senetler beşer yüz liralık olanlarla değiştirilebilir.

YENİ METİN
Ana Sözleşme’den çıkarılmıştır.

 
GEÇİCİ MADDE 2

ESKİ METİN
Hisse senetlerinin nominal değerleri 500.-TL ve 100.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YKr., daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 10.000 TL’lik pay için (nominal değeri 500.-TL olanlar 20 adet ve nominal değeri 100.-TL olanlar 100 adet) 1 Kuruş tutarında pay verilecektir. 1 Kuruş’a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.
Şirket’in 12 Nisan 2005 tarihi itibarıyla mevcut 1.200.000.000.- Türk Lira’lık sermayesini temsil eden 4.,5.,6.,7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ve 16. tertip paylar 17. tertip olarak birleştirilmiştir.
Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.
Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

YENİ METİN
Hisselerin nominal değerleri 500.-TL ve 100.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YKr., daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 10.000 TL’lik pay için (nominal değeri 500.-TL olanlar 20 adet ve nominal değeri 100.-TL olanlar 100 adet) 1 Kuruş tutarında pay verilecektir. 1 Kuruş’a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.
İşbu Ana Sözleşme’de yer alan “Türk Lirası” ibareleri, yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.
Şirket’in 12 Nisan 2005 tarihi itibarıyla mevcut 1.200.000.000.- Türk Lira’lık sermayesini temsil eden 4.,5.,6.,7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ve 16. tertip paylar 17. tertip olarak birleştirilmiştir.
Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

 
GARANTİ HAKKINDA